1. Az Általános Szerződési Feltételek személyi hatálya és a megbízás tárgya


1.1
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) személyi hatálya megbízotti oldalról az Espell Fordítás és Lokalizáció Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (a továbbiakban espell) terjed ki.

1.2 Az Általános Szerződési Feltételek meghatározzák a Felek között fordítási, lektorálási, lokalizációs, reklámadaptálási, tolmácsolási, kiadványszerkesztési, projektirányítási és egyéb kapcsolódó szakmai és technikai feladatok elvégzésére létrejött megbízási jogviszonyt.

1.3 Megbízó és az espell (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott – a Megbízó megbízása alapján – a Megbízott részére elvégez az alább felsoroltak közül egy vagy több szolgáltatást:

Elsődleges szolgáltatások:

 • Fordítás lektorálással: a Megbízó által a Megbízott részére adathordozón (CD-n, DVD-n, flash eszközön stb.), elektronikus úton (e-mailen, FTP-n, szervereléréssel stb.), fax útján vagy papírra nyomtatva rendelkezésre bocsátott forrásnyelvi szövegnek, hanganyagnak, videoanyagnak, webes tartalomnak vagy egyéb nyelvi tartalomnak (a továbbiakban: forrásanyag) a megadott célnyelv(ek)re történő fordítása, majd a célnyelvre lefordított szövegnek a forrásnyelvi szöveg alapján történő ellenőrzése és javítása, végül az elkészült anyagnak a Megbízó kérésének megfelelő formátumban (elektronikusan vagy papírra nyomtatva) a Megbízó rendelkezésére bocsátása (a továbbiakban: fordítás).
 • Csak lektorálás: a már célnyelvre lefordított szövegnek a forrásnyelvi szöveg alapján történő ellenőrzése és javítása, majd az elkészült anyagnak a Megbízó kérésének megfelelő formátumban a Megbízó rendelkezésére bocsátása (a továbbiakban: lektorálás).
 • Tolmácsolás: a Megbízó által meghatározott helyszín(ek)en tolmács(ok) biztosítása a Megbízott által konszekutív, szinkron- vagy kísérő tolmácsolási szolgáltatások végzésére (a továbbiakban: tolmácsolás).

A fordításnak mindig része a lektorálás, kivéve az olyan eseteket, amikor a Megbízó és Megbízott megállapodnak ennek elhagyásáról, pl. időhiány miatt.

Kiegészítő szolgáltatások:

 • Leírás: amennyiben hanganyagok vagy videoanyagok hangsávjának fordításakor a Megbízó nem biztosítja a Megbízottnak ezek írásos változatát, a Megbízott fordítás előtt gondoskodik a szöveg hallás utáni leírásáról.
 • Formázás, kiadványszerkesztés: a Megbízó kérésére a Megbízott vállalja a lefordított dokumentum(ok) felhasználási formátumának előállításához (pl. vetíthető prezentáció, elektronikus vagy nyomdai publikáció) szükséges szerkesztési, formázási, grafikai és nyomdai előkészítési munkák elvégzését.
 • Software engineering: szoftverek, webhelyek, speciális számítógépes formátumú szövegek fordításához és honosításához szükséges elő- és utófeldolgozási műveletek elvégzése megfelelően képzett számítógépes nyelvi szakember(ek)kel.
 • Többnyelvű projektmenedzsment: párhuzamosan több (akár 20–40) nyelvre végzett fordítási és lokalizálási munkákhoz sok résztvevős csapat összeállítása és munkájának összehangolása megfelelően képzett projektmenedzser(ek)kel.
 • Konferenciatechnika biztosítása: a Megbízó kérésére rendezvényekhez tolmácsberendezés, kivetítőrendszer, hang- és fénytechnika, dekoráció, számítógépes háttér stb. biztosítása.

Az adott igényeknek megfelelően a Megbízó más kiegészítő szolgáltatásokat is megrendelhet (pl. terminológiai vagy fordítási adatbázisok építése, nyelvi tesztelés, nyelvi minőség-ellenőrzés).

Összetett szolgáltatások:

 • Lokalizálás: számítógépes programok kezelőfelülete, súgórendszerek, webhelyek, komplex dokumentáció egy- vagy többnyelvű honosításánál a Megbízó kérésére a Megbízott elvégzi a fordításon felül szükséges egyéb munkálatokat, pl. célnyelvi adaptáció, fájlkonverziók, speciális formátumok nyelvfüggő kezelése, kompilálás, tesztelés stb. Ehhez jellemzően a Software engineering és a Többnyelvű projektmenedzsment kiegészítő szolgáltatásokat biztosítja.
 • Adaptálás: a Megbízó kérésére a Megbízott a fordításon felül elvégezheti a lefordított szöveg (pl. reklám- vagy marketingszöveg) célnyelvi, kulturális adaptálását, amely adott esetben több fordításverzió elkészítését és a Megbízóval való egyeztetését igényelheti.

A fent felsorolt szolgáltatásokat a Megbízó vagy kifejezetten megrendeli (lásd a „Megrendelés” című 2. pontnál), vagy – jellemzően a kiegészítő szolgáltatások esetében – a Megbízott a fordítás, lokalizálás elvégzéséhez szükségesnek látja, és ajánlatában ismerteti (lásd „Az ajánlat” című 3. pontnál) esetleges költségvonzatukkal együtt.

1.4 A Megbízó tudomással bír arról, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet, így arra Megbízott csak a jogszabályban meghatározott esetben jogosult. A Megbízott a jelen szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a fordítási feladatot legnagyobb gondossággal látja el, és a legnagyobb szakértelemmel, a közösen elfogadott határidőre hajtja végre.

2. A megrendelés


2.1 A megrendelés formája

2.1.1 A Megbízó megrendelését a Megbízott által erre a célra rendszeresített formanyomtatványa (Megrendelőlap) valamennyi rovatának kitöltésével és cégszerű aláírásával adhatja le a Megbízottnál, amelyet Megbízó kérésére a Megbízott e-mail mellékletben vagy faxon a Megbízónak elküld. A kitöltött és aláírt Megrendelőlapot Megbízó faxon vagy személyesen, esetleg postai úton juttatja el Megbízott részére. A forrásanyagot vagy a forrásnyelvi és célnyelvre lefordított összevetendő szövegeket Megbízó elektronikus úton juttatja el Megbízott részére. Amennyiben erre nincs lehetősége, Megbízó papír adathordozón is leadhatja a forrásanyagokat, illetve a forrásnyelvi és célnyelvre lefordított összevetendő szövegeket a Megbízott irodájában. Ugyanakkor Megbízó tudomásul veszi, hogy megrendelése csak és kizárólag a hagyományosan leadott, hiánytalanul kitöltött és – cégek esetén – cégszerűen aláírt Megrendelőlap esetén érvényes.

Amennyiben a Megbízó saját elektronikus rendelési vagy beszerzési rendszert üzemeltet, a kettős adminisztráció elkerülése érdekében a Megbízó és a Megbízott megállapodhatnak a Megbízó rendszere által kiállított bizonylat használatában, amelyet Megbízott a Megrendelőlappal egyenértékűként fogad el. Ilyen megállapodást a Megbízott általában rendszeres és jelentősebb volumenű megrendelések esetén tesz lehetővé.

2.1.2 Amennyiben a megbízás értéke nettó 1000 €-t nem meghaladó, a Megbízott – saját döntése alapján – elfogadhat a Megbízó domainjéről e-mailben küldött – nevet és telefonszámot tartalmazó – megrendelést is. Nettó 1000 € feletti megbízások esetében a Megbízott konkrét ajánlatra hivatkozó, cégszerűen aláírt, futárral vagy faxon elküldött megrendelést kér. Nettó 4000 € érték feletti megbízásokat a Megbízott külön írásbeli Megbízási Szerződés keretében vállal.

2.2 A fordítandó anyag fogadása

2.2.1 A Megbízott a fordítási, lektorálási, lokalizálási vagy adaptálási szolgáltatásra kötelező erejű ajánlatot a teljes forrásanyag kézhezvétele és a szolgáltatás egyéb feltételeinek (leadás formátuma, ábraszövegek fordítása, kiegészítő szolgáltatások, határidő, szakmai igények stb.) rögzítése után ad. Ha a forrásanyag az ajánlatkérés időpontjában nem áll teljes egészében rendelkezésre, a Megbízott az anyag terjedelmének legalább 25%-át kitevő – szakmailag, tartalmilag és formailag jellemző – minta alapján nem kötelező érvényű ajánlatot ad, amelyet a teljes anyag kézhezvétele és a feladat valamennyi feltételének rögzítése után végleges, kötelező érvényű ajánlattal vált fel.

2.2.2 A forrásanyagoknak a Megbízott részére való eljuttatása – történjen az elektronikusan (adathordozón, e-mailben, FTP- vagy szervereléréssel) vagy nyomtatott formában – a Megbízó feladata. A Megbízottnak nem áll módjában kötelező erejű ajánlatot adni hozzá el nem juttatott, vagy – például a weboldalak esetében – nem garantáltan rendelkezésre álló, vagy változtatásnak kitett anyagokra vonatkozóan.

2.2.3 Saját szervezetén belül a Megbízó a megrendelési jogosultságot maga határozza meg és ellenőrzi. A Megbízott a megrendelések során az adott személy jogosultságát nem vizsgálja. A Megbízó a leadott megrendelés visszaigazolását, majd ennek alapján a Megbízott által elvégzett fordítás, lektorálás vagy egyéb szolgáltatás akár részleges elvégzését követően – a megbízási díj megfizetésének elkerülése vagy csökkentése érdekében – nem hivatkozhat a Megrendelőlapot aláíró személy hatáskör-túllépésére vagy hatáskörének hiányára.

2.2.4 Ismételt megrendelés esetén a Megbízó érvényes megrendelésének további feltétele, hogy a Megbízottal szemben semmilyen jogcímen lejárt tartozása ne álljon fenn.

2.2.5 Megbízó a megrendelésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott a megbízás alapján elvégzett munkát, a Megbízó és a megbízás tárgyának általános megjelölésével (pl. Megrendelő neve – éves jelentés fordítása angol nyelvre), referenciaként felhasználja, arra hivatkozzon.

2.2.6 Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti szakfordítást csak külön megrendelés alapján végez. Szintén külön megrendelésre gondoskodik a hivatkozott jogszabály szerint tolmácsigazolvánnyal rendelkező tolmács biztosításáról.

3. Az ajánlat


3.1
Az ajánlat tartalma

3.1.1 A Megbízott által a teljes forrásanyag fogadása és a megbízás valamennyi körülményének tisztázása után kiadott ajánlat a következőket tartalmazza:

 • a megbízáshoz rendelt munkakód, a forrásanyag vagy szolgáltatás(ok) megnevezése
 • a szükséges munkálatok felsorolása (pl. fordítás, lektorálás, szószedet-egyeztetés, fájlkonverzió, formázás stb.),
 • az átvételi és a leadási formátum (tolmácsolásnál a helyszín),
 • a határidő (tolmácsolásnál a munkavégzés ideje),
 • az ajánlati ár,
 • az ajánlat érvényességi ideje,
 • a számlázás és a fizetés módja,
 • a munkához kapcsolódó esetleges egyéb feltételek.


3.1.2
Amennyiben a megrendelésben a Megbízó leadási határidőként csak napot jelöl meg, a leadási határidő a megjelölt nap éjjel 12 órája.

3.1.3 Az ajánlat kizárólag az annak alapjául szolgáló megbízási feltételekre és a már átvett anyagokra vonatkozik. A Megbízó által az anyagokban és feltételekben az ajánlattétel után végrehajtott minden tartalmi és/vagy mennyiségi változtatás külön ajánlattétel és megbízás tárgyát képezi, amelynek vállalási határideje és egyéb feltételei az eredeti munkára adott ajánlatétól eltérhetnek.

3.1.4 Még nem teljesen elkészült, lektoráláson és egyéb ellenőrzési műveleten át nem esett anyagok határidő előtti leadását a Megbízott nem vállalja. Mivel a fordított anyagok szóhasználati, nyelvi és formai egysége, a magas színvonalú végtermék csak az egész anyag fordítása, lektorálása, korrektúrázása és formázása révén biztosítható, a Megbízott az elkészült anyagot a vállalt határidőre egyben szállítja.

3.2 A vállalási díjat befolyásoló tényezők

3.2.1 Mivel – az egységességet és minőséget biztosító – fordítástámogató és terminológiai eszközök csak adott fájlformátumokkal használhatók, illetve mivel a fordítások eltérő szöveghossza miatt az alapszintnél összetettebb formázású dokumentumok formátuma gyakran felborul, a Megbízott a következő formátumú fordítási forrásanyagok esetén munkaigényes elő- és utófeldolgozási műveleteket végezhet a megfelelő nyelvi színvonal és formátum megőrzése érdekében:

 • Nem digitális formátumú (pl. nyomtatott, beszkennelt) anyagok, amelyeknél optikai karakterfelismeréses konverzió és újraformázás szükséges
 • Nem MS Word, RTF vagy TXT formátumú szövegek (például PDF, HTML, XML, Excel, PowerPoint, FrameMaker, InDesign, QuarkXpress), amelyeknél fájlkonverzió és gyakran elő- ill. utóformázás is szükséges
 • Rosszul formázott MS Word-fájlok, (pl. minden sor végén sor/bekezdéstörés, vagy HTML-ből elmentett Word-fájl a fordításhoz nem megfelelő, sok formázókarakterrel), amelyeknél elő- ill. utóformázás szükséges
 • Sok speciális formázást, táblázatot, ábrát és ábraszöveget, szövegdobozt, grafikonokat tartalmazó MS Word-fájlok, amelyeknél munkaigényes utóformázás szükséges
 • Korrektúrajeles MS Word-fájlok (ha a változások fordítására és egy előző fordításba való átvezetésére van szükség), amelyeknél a fordítandó szövegek kiemelése, majd visszaillesztése okoz többletmunkát

E többletmunkálatok költségeinek fedezésére a Megbízott az ajánlatban meghatározott (pl. százalékos) felárat számít fel.

3.2.2 A fenti pontra is tekintettel a munka költségét befolyásoló fontos tényezők a következők:

 • a forrásanyag formátuma,
 • a leadandó anyag kért formátuma,
 • az esetlegesen szükséges formázási, kiadványszerkesztési, konverziós munkák,
 • a munka határideje,
 • a szakmai vagy nyelvi lektorálási igény,
 • a nyelvirány(ok).


3.2.3
A nem a Megbízott által fordított anyagok lektorálására a Megbízott csak a teljes lektorálandó anyag megtekintése után ad ajánlatot. Ilyenkor a lektorálási díjat a szükséges javítások aránya határozza meg. 25%-ot meghaladó javítási arány esetén a lektorálás újrafordításnak minősül, és teljes fordítási áron kerül elszámolásra.

3.2.4 A Megbízott által vállalt minimális vállalási mennyiség – fájlkonverziót nem igénylő megbízások esetében – 300 forrásnyelvi szó, amely mennyiségtől a Megbízó az egyes keretszerződésekben vagy az egyedi megrendelések esetén is saját belátása szerint eltérhet. Az ennél kisebb mennyiségű fordításra vagy lektorálásra vonatkozó megbízások esetében a minimális vállalási mennyiség mindenkori díjával megegyező összeget fizet a Megbízó a Megbízottnak.

3.3 Az ajánlat érvényessége

3.3.1 Megbízott írásbeli ajánlatai (a nem kötelező és a kötelező ajánlatok is, amennyiben azzal a megbízási szerződés még nem jön létre) a kiadás napjától számított 15 naptári napig érvényesek.

4. A teljesítés

4.1 A Megbízott fordítási tevékenysége eredményeképpen vagy pontos fordítás, vagy egyéni, eredeti jellegű fordítás, azaz az utóbbi esetben a jogszabályi feltételek fennállásakor a törvény erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt álló mű jön létre. A Megbízott – területi és időbeli, valamint a felhasználás módjára és mértékére vonatkozó korlátozástól mentesen – díjmentes felhasználási jogot enged a Megbízó részére a szolgáltatott szerzői műre vonatkozóan a fordítási megbízási díj megfizetésével egyidejűleg. Megbízó jogosult a szerzői mű alhasználatba adására és átdolgozására is. A Megbízott – amennyiben nem ő tekintendő a szerzői műnek minősülő fordítás szerzőjének – szavatosságot vállal a Megbízó felé, hogy a nevezett felhasználási jog továbbengedéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezik.

4.2 A Megbízott a fordítást, illetve a lektorálást az elvárt minőségben és – amennyiben a megbízás célját a Megbízó megadta – a felhasználási célnak megfelelően köteles szolgáltatni. A Megbízott – a magas színvonalú eredmény érdekében – kérheti bizonyos kifejezések (cégspecifikus elnevezések, rövidítések, szakkifejezések stb.) fordításának a Megbízóval történő egyeztetését, illetve azok Megbízó általi jóváhagyását. A fordítás magas színvonalát és a határidő betartását a Megbízott csak akkor tudja biztosítani, ha a Megbízó az átadott kifejezések jóváhagyott fordítását az elvárható – és a határidők betartását lehetővé tevő – időn belül eljuttatja a Megbízotthoz.

4.3 Az elkészült anyagokat a Megbízott a Megbízó kérésének megfelelően nyomtatott vagy elektronikus formában (e-mailben) adja át, vagy – nagyobb munkák esetében – adathordozón (pl. CD, DVD) bocsátja rendelkezésre, illetve biztonságos FTP-szerverén vagy webes fájlkezelőjén teszi elérhetővé (ahonnan az csak a jogosult ügyfél által tölthető le). Ha a Megbízó saját online fordítástámogató vagy projektirányítási rendszert üzemeltet, és a fordítást abban kell végezni vagy abba kell feltölteni, az adott rendszerben visszaigazolt teljesítési vagy feltöltési állapot minősül átadásnak. Papíron vagy adathordozón való átadáskor a Budapest közigazgatási határán belüli fuvarköltséget a Megbízott, az azon kívülre történő szállítás költségét a Megbízó vállalja.

4.4 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a fordítandó, a lefordított, a lektorált és lektorálandó szöveg e-mailen keresztüli, nem titkosított mellékletként való küldése nem biztosítja a szöveg titkosságát és integritásának megőrzését. A bizalmas szövegeket – a két fél külön megállapodása alapján – ajánlatos titkosítva küldeni. A Megbízó az e-mailben történő továbbítást saját kockázatára végzi, illetve kéri. Az ebből eredő károkért a Megbízott nem felel.

4.5 A Megbízott – a Megbízó kérésének megfelelően – a részére megküldött szövegeket a lefordított/lektorált szöveg megküldésével egyidejűleg visszajuttatja vagy megsemmisíti, vagy egy (1) év időtartamra megőrzi.

5. Az elszámolás


5.1
Az elszámolás alapja fordítás és lokalizálás, illetve ezeket kiegészítő szolgáltatások esetén

5.1.1 Amennyiben a Megbízott ajánlata másképp nem rendelkezik, a fordítás elszámolása a lefordítandó anyagban található szavak száma (az ún. forrásnyelvi szószám) alapján történik.

5.1.2 Nagyobb és összetett műveleteket igénylő munkák esetén a Megbízott – szó alapú árazás helyett – az adott feladat áttanulmányozása alapján kiszámított, rögzített projektárat adhat meg, vagy a szükséges kiegészítő szolgáltatásokat tételesen is elszámolhatja (pl. óra alapú technikai vagy tesztelési díj, oldal alapú kiadványszerkesztési díj vagy a szó alapú ár százalékában kifejezett díj).

5.2 Elszámolás tolmácsolási megbízások esetén

5.2.1 A tolmácsolási idő a tolmács helyszínre történő megérkezésétől a távozásáig tart. Félnapos díjat számít fel a Megbízott a tolmács napi 4 órát meg nem haladó rendelkezésre állása esetén. Egynapos díjat számít fel Megbízott a tolmács napi 4 órát meghaladó, de 8 óránál nem hosszabb rendelkezésre állása esetén. Kiegészítő díjat számít fel Megbízott a napi 8 órát meghaladó munka esetén. Ez minden megkezdett óra után a napidíjból számított óradíj 1,5-szerese.

5.2.2 A napi harminc percet meghaladó szinkrontolmácsolás, illetve napi három órát meghaladó konszekutív tolmácsolás esetén a tolmácsolási munkát két fő látja el.

5.2.3 A Budapesten kívüli (belföldi vagy külföldi) munkavégzés esetén a legkisebb elszámolási egység 1 nap, egyéb esetben fél nap.

5.3 Megrendelés lemondása

5.3.1 Amennyiben a Megbízó egy – tolmácsolás kivételével – megrendelt munka egészét vagy annak valamely részét a munka megkezdését megelőzően lemondja, úgy köteles a lemondással érintett munkára eső megbízási díj 10%-ának megfelelő összegű törlési díjat kifizetni.

Amennyiben a Megbízó lemondása a munka megkezdését követően történik, a megbízási díj 50%-át köteles a Megbízó a Megbízottnak megfizetni akkor is, ha a részmunka átvételére nem tart igényt. Abban az esetben, ha a részmunka az eredeti megrendelés felét meghaladó mértékben át lett adva a Megbízónak, ezzel arányos megbízási díjat köteles a Megbízott fizetni.

5.3.2 Tolmácsolási megbízás esetében, amennyiben a Megbízó a megrendelését a tolmácsolás kitűzött időpontját megelőző 24 órán belül lemondja, a megállapított díj 100%-át, illetve amennyiben a tolmácsolás kitűzött időpontját megelőző 48 órán belül, de 24 órán túl mondja le, a megállapított díj 50%-át köteles a Megbízottnak megfizetni. A Megbízó köteles továbbá megtéríteni az elállás időpontjáig elvégzett munka munkadíját.

6. Fizetési feltételek


6.1
A Megbízott szabályosan kiállított számlájának kézhezvételét követően magyar honosságú Megbízó 8 naptári napon belül, külföldi honosságú Megbízó 16 naptári napon belül köteles a megbízási díjat banki átutalással a Megbízott által kiállított számlában megadott bankszámlaszámra átutalni. Felek a számla esedékességét illetően eltérő határidőben is megállapodhatnak.

6.2 Késedelmes fizetési teljesítés esetén a Megbízott – a tartozás tényleges kiegyenlítése napjáig – a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel. A jegybanki alapkamat mértéke a Magyar Nemzeti Bank www.mnb.hu címen megtalálható hivatalos weboldalán ellenőrizhető. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.

7. Minőségi feltételek, reklamáció


7.1
A Megbízó a forrásanyagot e-mailen, FTP-n, szervereléréssel, adathordozón, faxon, futárral vagy személyesen juttathatja el a Megbízott részére. A Megbízó tudomással bír arról, hogy a szöveg továbbítása során a küldemény sérülhet, amelynek következtében az akár nehezebben olvashatóvá váli. A Megbízó által biztosított szerverelérés, online elérés esetén pedig átmeneti szolgáltatáskimaradások (és emiatt késedelmek) léphetnek fel. A Megbízó az ezekből eredő kockázatot viseli. A Megbízó köteles a forrásanyagot az általa választott módon a megrendeléssel egyidejűleg, saját költségére a Megbízott részére haladéktalanul megküldeni vagy online úton elérhetővé tenni. A forrásanyag továbbításából eredő valamennyi kockázat a Megbízót terheli, különösen a késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés eseteit.

7.2 A Megbízott köteles a forrásanyag, illetve a tolmács felkészüléséhez átadott anyag kézhezvételekor a Megbízót írásban – faxon vagy más igazolható módon – haladéktalanul értesíteni, amennyiben a forrásanyag vagy felkészülési anyag késedelmes megküldése (elérhetővé tétele) következtében a megbízás teljesítési határidejének túllépése várható, vagy olvashatósági/elérhetőségi hiányossága miatt az ismételt megküldés vagy elérhetővé tétel szükséges.

7.3Olvashatósági/elérhetőségi hiányosság vagy értelmezhetetlen szövegrészek előfordulása esetén a Megbízó köteles haladéktalanul gondoskodni a forrásanyagnak, felkészülési anyagnak a Megbízott részére olvasható, ill. értelmezhető, hiánytalan formában történő eljuttatásáról vagy újból elérhetővé tételéről.

7.4 A 7.3. pont szerinti esetben, a megállapodott határidőre történő teljesítést veszélyeztető késedelem esetén – amennyiben a Felek újabb végső határidőt nem állapítanak meg – Megbízó jogosult a megbízástól a Megbízottnak címzett, az értesítéstől számított 1 órán belül faxon vagy más igazolható módon megküldött írásbeli nyilatkozatával elállni, és ekkor az 5.3. pont alatti szabályok alkalmazandóak.

7.5 Amennyiben a Megbízó elállással nem él, a Felek kötelesek új teljesítési határidőt meghatározni, amelyet a Megbízott köteles (e-mailben vagy faxon) visszaigazolni. A megrendelés a Megbízotti visszaigazolással egyidejűleg elfogadottnak tekintendő.

7.6 Új teljesítési határidőben való megállapodás vagy a forrásanyag, felkészülési anyag hiánytalan és olvasható formában történő eljuttatása hiányában – akkor is, ha a Megbízó elállási nyilatkozatot nem tesz – szintén a megrendelés lemondásának 5.3. pontjának rendelkezései alkalmazandóak.

7.7 A Megbízó szavatol azért, hogy minden korlátozástól mentesen jogosult a megbízás tárgyát képező tevékenységgel a Megbízottat megbízni. Amennyiben külső személy a Megbízottal szemben akár szerzői jogainak megsértése, akár más jogalapból eredően igényt érvényesít, a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen igények teljesítése alól a Megbízottat mentesíti. Amennyiben a Megbízott ellen ilyen anyag fordítása miatt peres eljárás indul, a Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a perbe Megbízott kérésére, a Megbízott oldalán belép, és mindenben a Megbízott segítségére lesz.

7.8 A Megbízó a lefordított/lektorált/lokalizált anyagok minőségével kapcsolatos bármely reklamációt az illető anyagok átvételétől számított 5 munkanapon belül érvényesíthet. A fordítási és technikai hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a Megbízó köteles a lehető legpontosabban megjelölni. A Megbízott visszajelzi a hibák kijavításának időigényén alapuló javítási határidőt, és ezen a határidőn belül köteles gondoskodni a javítás elvégzéséről. Amennyiben a hibák által érintett szövegrészek összmennyisége nem haladja meg a 4000 szót, a javítási határidő normál fordítás esetében 2 munkanap, sürgősség esetén 1 munkanap, soron kívüli határidő esetén 10 óra. Ennél terjedelmesebb javítások esetén minden további 4000 szó után egy nappal nő a határidő. E határidő eredménytelen eltelte, illetve ismételt hibás teljesítés esetén a Megbízó a megbízástól elállhat, és a megbízási díj 50%-ának megfizetésére köteles. A fordítandó szöveg hibáiból, hiányosságaiból, nem egyértelmű megfogalmazásából eredő fordítási hibákkal kapcsolatos bármilyen jellegű igényérvényesítés a Megbízottal szemben kizárt. Hibás teljesítésre a Megbízó kizárólag a nyilvánvaló nyelvi, nyelvtani és technikai hibák esetén hivatkozhat.

7.9 Amennyiben a Megbízó a tolmácsoláshoz felkészülési anyagot nem ad, vagy azokat a felkészülési anyag mennyiségéhez mérten nem kellő időben adja át a Megbízottnak, ezen hiányosságból a tolmácsolás során felmerülő hibákért a Megbízott felelősséggel nem tartozik.

7.10 A Megbízó a fordítás/lektorálás/lokalizálás nem megfelelő minősége miatt a Megbízottal szemben kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet, ha a 7.8 pont szerinti kijavítást igénybe vette, de az eredményre nem vezetett. A Megbízott a megbízási érték 50%-áig, de maximum 350 euró összeghatárig vállalja a bizonyított károk megtérítését.

8.Titoktartás, alkalmazási szabályok


8.1
Szerződő felek a megbízás teljesítése során Megbízó által átadott forrás- és segédanyagok létét, tartalmát illető valamennyi tényt, a megbízáshoz kötődő díjat, az espell fordítás és lokalizáció zrt. működésével, projektmenedzsment-folyamataival kapcsolatos valamennyi tényt, adatot, információt a Megbízotthoz kapcsolódó know how-t üzleti titoknak tekintenek. A Megbízó és a Megbízott kijelentik, hogy a hozzájuk kötődő üzleti titoknak minősülő információ megőrzéséhez szükséges intézkedéseket saját szervezetükön belül megteszik.

8.2 A Megbízó és a Megbízott köteles a tudomására jutott üzleti titkot megőrizni, ennek megfelelően különösen tilos azt a megbízás kereteit túllépve vagy attól eltérő célra engedély nélkül felhasználni, külső személy tudomására vagy nyilvánosságra hozni, illetőleg külső személy, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

8.3 A Megbízó és a Megbízott az itt meghatározott titoktartási kötelezettségének a megbízás megszűnését követően is köteles eleget tenni. A titoktartási kötelezettség alól a védett adatok, információk pontosan meghatározott körére a Felek előzetesen, írásban felmentést adhatnak egymásnak.

8.4 A Megbízó az espell fordítás és lokalizáció zrt. alkalmazottait, a teljesítéshez igénybe vett szerződéses partnereit (fordítók, lektorok, tolmácsok, DTP-sek, projektmenedzserek, szoftvermérnökök stb.) a Megbízott, illetve az espell fordítás és lokalizáció zrt. megkerülésével nem keresheti fel az ÁSzF tárgyi hatálya alá tartozó megrendelések teljesítése, így különösen tolmácsolás, fordítás, lokalizáció, illetve ahhoz kötődő kiegészítő, közvetítő tevékenységek végzésének céljával. Ezen személyi kört munkavégzésre kizárólag az ÁSzF-ben szabályozott eljárási rend szerint veheti igénybe a Megbízó. A Megbízó ezen kötelezettsége megszegése esetén az egyéb károk megtérítése mellett köteles megfizetni a Megbízott részére azt az összeget, amelyet a Megbízó a Megbízott részére lett volna köteles megfizetni a Megbízottól történő megrendelés esetén.

9. Hatály, jogviták, egyéb kérdések, alkalmazandó jog


9.1
A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Felek között fordítási, lektorálási, lokalizációs, reklámadaptálási, tolmácsolási, kiadványszerkesztési, projektirányítási és egyéb kapcsolódó szakmai és technikai feladatok elvégzésére létrejött megbízási jogviszonyra. Rendelkezéseitől a Felek írásban eltérhetnek, amely esetben az ÁSzF érintett szabályai helyébe a Felek megállapodása lép. A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság jogszabályai, ezen belül is a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

9.2 A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék. Ha ez mégsem sikerülne, egyeztetésre, illetve a szolgáltatás minőségének megítélésére a Professzionális Fordításszolgáltatók Egyesületét kérik fel. Az Egyesület által kijelölt pártatlan bizottság költségeit az a fél viseli, amelyik fél magatartása a bizottság felkérésére okot adott.

9.3 Amennyiben a Felek között a vita rendezésére a 9.2. pont alapján lefolytatott eljárás nem vezetett eredményre, a Felek kikötik – hatáskörtől függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét azzal, hogy az eljárás nyelve magyar.